කාබයිඩ් කොටස් කටර්

 • කඩදාසි කැපීම සඳහා කාබයිඩ් කොටස් කටර්

  කඩදාසි කැපීම සඳහා කාබයිඩ් කොටස් කටර්

  BW ටංස්ටන් කාබයිඩ් තලයේ වාසි

  >>1.සම්මත වානේවලට වඩා 600% දක්වා වැඩි කල්පැවැත්ම සහ කල්පැවැත්ම.

  >>2.අඩු තල වෙනස්වීම් හේතුවෙන් වැඩි ඵලදායිතාවයක් සහ අඩු කාලය.

  >>3.ඝර්ෂණය අඩු වීම නිසා පිරිසිදු හා වඩාත් නිවැරදි කැපුම්.

  >>4.රේඛාවේ නාස්තිය ආරම්භ කිරීම සහ අවසානය අඩු කිරීම.

  >>5.ඉහළ තාපය සහ අධිවේගී කැපුම් පරිසරයන් තුළ වඩා හොඳ සමස්ත කැපුම් කාර්ය සාධනය.