රවුම් අරය

 • Tungsten Carbide 4 Flute Square End Mills

  Tungsten Carbide 4 Flute Square End Mills

  වෘත්තීය කාබයිඩ් එන්ඩ් මෝල් නිෂ්පාදනය

  ප්‍රමාණය (සම්මත සහ සම්මත නොවන)

  සම්මත:

  අපගේ සම්මත කාබයිඩ් ඇඹරුම් කපනයන් ජාත්‍යන්තර නිෂ්පාදන කළමනාකරණය සහ තත්ත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව 0.2mm සිට 16mm දක්වා විෂ්කම්භය පරාසයක් ආවරණය කරයි.